ARK Slovakia na slovenskom trhu od roku 2010

ARK Slovakia požiarne dvere banner 1

Overené mnohými poprednými firmami

Špecialisti
na požiarne dvere

Požiarne dvere ARK Slovaka banner 2, v2

Na slovenskom trhu od roku 2010

Pravidelné odborné prehliadky
a kontroly

Požiarne dvere ARK Slovaka banner 3, v2

Vyznáme sa v legislatíve

Zabezpečíme
predaj, montáž a servis

Pravidelný servis aj nami nedodaných dverí

Ak potrebujete vyriešiť

Pravidelný servis aj nami
nedodaných dverí

ARK Slovakia

Legislatíva, zákony a vyhlášky

Požiarny uzáver je:

1. dverová zostava s pohyblivou konštrukciou uzatvárajúcou trvalý otvor v požiarne deliacej konštrukcii určený najmä na prechod osôb alebo dopravných prostriedkov, ktorá v uzatvorenom stave

1a. bráni šíreniu tepla, obmedzuje šírenie tepla alebo bráni prenosu plameňa (ďalej len “dvere požiarne odolné”),

1b. bráni prieniku dymu (ďalej len “dvere dymotesné”),

1c. bráni šíreniu tepla a prieniku dymu, obmedzuje šírenie tepla a bráni prieniku dymu alebo bráni prenosu plameňa a prieniku dymu (ďalej len “dvere kombinované”)

 

Viete sa orientovať v legislatíve na úseku požiarnej ochrany? Táto definícia je z Vyhlášky č. 478/2008 Z.z. Ministerstva vnútra Slovenskej republiky. Podľa vyhotovenia a účelu sa požiarne uzávery členia na: požiarne dvere, požiarne okná, požiarne poklopy a požiarne klapky.

Podľa paragrafov 4 a 5 zákona NR SR č.314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov má každá právnická a fyzická osoba – podnikateľ povinnosti na úseku požiarnej ochrany. Tento zákon sa mení a dopĺňa zákonom NR SR č.199/2009 Z.z.

Z § 9 Vyhlášky č. 478/2008 Z.z. MV SR:

… (4) Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná údržba technologickým postupom, s technickou podporou a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah údržby, technologický postup alebo použitie technickej podpory, musí byť používaná správna technická prax.

(5) Údržbu požiarneho uzáveru môže vykonávať iba výrobca požiarneho uzáveru, ak si jej vykonávanie vyhradil v prevádzkových pokynoch alebo bol o jej vykonanie požiadaný vlastníkom (správcom) nehnuteľnosti alebo nájomcom nehnuteľnosti, alebo osoba zodpovedná za údržbu požiarneho uzáveru.

(6) Na inštalovanom požiarnom uzávere musí byť zabezpečené vykonávanie

a) preventívnej údržby v lehotách určených v prevádzkových pokynoch; ak prevádzkové pokyny neurčujú lehoty preventívnej údržby, vykonáva sa preventívna údržba v lehote najmenej raz za 12 mesiacov,
b) prehliadky požiarneho uzáveru
1. raz za 12 mesiacov, ak prevádzkové pokyny neurčujú kratšiu lehotu prehliadky požiarneho uzáveru,
2. bez zbytočného odkladu po preventívnej údržbe požiarneho uzáveru a po oprave požiarneho uzáveru,

c) opravy požiarneho uzáveru vrátane prehliadky po oprave bez zbytočného odkladu po zistení poruchy požiarneho uzáveru.

Z § 11 Vyhlášky č. 478/2008 Z.z. MV SR:
(1) Na požiarnom uzávere musí byť vykonávaná kontrola technologickým postupom a v rozsahu určenom v prevádzkových pokynoch a touto vyhláškou; ak prevádzkové pokyny neurčujú rozsah kontroly alebo technologický postup, postupuje sa podľa správnej technickej praxe.

(2) Kontrola požiarneho uzáveru sa vykonáva v rámci preventívnej protipožiarnej prehliadky, ak vlastník (správca) nehnuteľnosti alebo nájomca nehnuteľnosti, v ktorej je požiarny uzáver inštalovaný, neurčil vzhľadom na parametre prostredia, v ktorých sa požiarny uzáver prevádzkuje, kratšiu lehotu.

Zákonné povinnosti sa zabezpečujú odborne spôsobilé osoby, t.j. technici požiarnej ochrany.

Ďalším dôležitým dokumentom je Vyhláška MV SR č.478/2008 Z.z. o vlastnostiach, konkrétnych podmienkach prevádzkovania a zabezpečenia pravidelnej kontroly požiarneho uzáveru.

ARK Slovakia s. r. o.

0903 917 834

petho.peter.pp@gmail.com
info@arkslovakia.sk

Predaj

Garantujeme výhodné ceny a kvalitu. Použité materiály a produkty sú od rokmi overených subdodávateľkých firiem Vieme nájsť pre klienta vhodné riešenie náležitosti ochrany pred požiarmi. Realizujeme predaj protipožiarnych uzáverov stavebných otvorov a protipožiarnych klapiek.

Montáž

Odborná montáž protipožiarnych uzáverov stavebných otvorov s využitím skúseností a znalostí v oblasti je zárukou kvalitne prevedenej práce. Zabezpečujeme montáž protipožiarnych uzáverov stavebných otvorov a protipožiarnych klapiek

Záručný a pozáručný servis

Potrebujete pomôcť s protizpožiarnym uzáverom? Došlo k poškodeniu? Realizujeme na profesionálnej úrovni záručný a pozáručný servis protipožiarnych uzáverov stavebných otvorov a protipožiarnych klapiek

Oceľové požiarne dvere plné
Oceľové požiarne dvre s presklením a bočným svetlíkom
Oceľové požiarne dvere
Oceľové požiarne dvere plné

Oceľové požiarne dvere plné sa vyznačujú požiarnou odolnosťou EW 15 – 120 min, EI 15 – 120 min a sú vhodné pre typ rámu/zárubne: vlastný oceľový rám alebo zárubňa typu CGU

Oceľové požiarne dvere s presklením

Oceľové požiarne dvere s presklením sa vyznačujú požiarnou odolnosťou EW 15 – 60 min, EI 15 – 60 min a sú vhodné pre typ rámu/zárubne: vlastný oceľový rám alebo zárubňa typu CGU

Nezmeškajte novinky

V prípade zmien či noviniek budete o tom vedieť prví!